OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOWI……………………………

 

Data _____________________________

 

Powód (właściwe zaznaczyć)

q Zakończenie udzielania określonej formy pomocy

q Podsumowanie pomocy udzielanej w ciągu  semestru/roku……………….

q Na wniosek (czyj?) ________________________________________________________

 

Analiza udzielonej pomocy

 

Które z realizowanych form i sposobów pomocy były skuteczne? W jakim zakresie?  
Które z realizowanych form i sposobów pomocy były nieskuteczne? Dlaczego?  
Których form lub sposobów pomocy nie realizowano? Jaka był przyczyna zaniechania?  
Które spośród założonych celów udało się zrealizować?  
Których celów nie udało się osiągnąć? Co było przyczyną?  
Jakie metody pracy z uczniem zespół ocenia jako najskuteczniejsze?  
W jakim zakresie nastąpił progres w rozwoju ucznia?  
W jakim zakresie nastąpił regres? Dlaczego?  

 

Wnioski i wskazania do dalszej pracy __________________________________________

 

 

 

_________________________________________________________________________

podpisy osób obecnych na spotkaniu                                                            podpis dyrektora